info@tenderwise.nl | 070 3641847 | algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Opdracht en toepasselijkheid
1.1. Een opdracht komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de door Tenderwise uitgebrachte offerte of toegezonden opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever. Een opdracht komt eveneens tot stand door het aanvangen van de feitelijke werkzaamheden door Tenderwise met medeweten van opdrachtgever.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Tenderwise uitvoert, of laat uitvoeren, voor de opdrachtgever. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die Tenderwise doet alsmede op onderhandelingen die Tenderwise voert voorafgaande aan een offerte of aanbieding.
1.3. Op overeenkomsten met Tenderwise kunnen, ongeacht het moment van verwijzing, geen andere algemene voorwaarden van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit is slechts anders indien Tenderwise uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van de afnemer verklaard heeft dat zij met de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden instemt. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden van de opdrachtgever ook op andere overeenkomsten tussen Tenderwise en de opdrachtgever van toepassing zijn.

Artikel 2 Uitvoering
2.1. Tenderwise zal zich inspannen de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. In het kader van een aanvaarde opdracht heeft Tenderwise een inspanningsverplichting maar is geen sprake van een resultaatverplichting. Geplande opleverdata, gesteld binnen opdrachten, zijn indicatief.
2.2. Tenderwise kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Deze zullen onder haar verantwoordelijkheid opereren.
2.3. Opdrachtgever verschaft Tenderwise tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht en stelt hiervoor tevens in overleg met Tenderwise een of meer medewerkers ter beschikking. Deze medewerkers vormen samen met de (al dan niet ingehuurde) adviseur van Tenderwise het projectteam.
2.4. Opdrachtgevers van Tenderwise blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de definitieve inhoud van een aanbieding/inschrijving en voor het tijdig inleveren van de inschrijving.

Artikel 3 Offerte en betaling
3.1. De in de offerte vermelde vergoeding voor de uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt aan Tenderwise.
3.2. De opdrachtgever aanvaardt dat de duur en de inhoud van de werkzaamheden en daarmee tevens de met de opdracht gemoeide kosten kunnen worden beïnvloed als gevolg van feiten en omstandigheden die zich tijdens de uitvoering van de opdracht voordoen en die zich aan de invloed van Tenderwise onttrekken of haar redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Tenderwise zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
3.3. In de offerte zijn de kosten van de advies-uren opgenomen en, indien van toepassing, overige kosten als reis- en verblijfskosten.
3.4 A) Na akkoord van de opdracht wordt direct 50% van de in de offerte vermelde vergoeding voor de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen na dagtekening, in ieder geval voor de inleverdatum van desbetreffende inschrijving, te worden betaald. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, behoudt Tenderwise zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit laat de verschuldigdheid van de geoffreerde kosten en alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 3.3 onverlet.
B) De eindafrekening geschiedt op basis van nacalculatie na aftrek van de in lid 3.4 onder A) van dit artikel gefactureerde en betaalde vergoeding(en). Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de daartoe bestemde factuur.
3.5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt is zij in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. Tenderwise heeft dan het recht incassomaatregelen te nemen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten omvatten alle door Tenderwise daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4 Beëindiging van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd op het moment van betaling van de volledige afrekening zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 onder B) door de opdrachtgever.

4.2.
A) In geval van niet nakoming kan Tenderwise de overeenkomst eenzijdig beëindigen op grond van het in artikel 3.4 onder A). Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de opdrachtgever bekend te worden gemaakt.
B) Voortijdige beëindiging door de opdrachtgever laat de verschuldigdheid van alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 3.3 onverlet. De opdrachtgever heeft geen recht op creditering c.q. restitutie van reeds op grond van artikel 3.4 onder A) in rekening gebrachte kosten.
4.3.
A) Indien Tenderwise of de opdrachtgever in faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt en/of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring.
B) Indien Tenderwise overeenkomstig het in artikel 4.3 onder A) genoemde eenzijdig de overeenkomst beëindigt, behoudt Tenderwise aanspraak op betaling van alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 3.3.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1.
A) Tenderwise is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, voor zover deze het gevolg van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap die in het kader van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst redelijkerwijs mogen worden verwacht. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke tekortkomingen is beperkt tot maximaal het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het op grond van de verzekering in acht te nemen eigen risico, althans tot maximaal de hoogte van de vergoeding die Tenderwise in het kader van de betreffende opdracht of overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten of overeenkomsten die een looptijd langer dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot de hoogte van de vergoeding die is ontvangen over de laatste drie maanden waarin Tenderwise tekort is geschoten.
B) Tenderwise voert een helpdeskdienst Tenderhelp. Binnen deze dienst worden vragen mede beantwoord door externe deskundigen, onze (juridische) partners. Het gestelde in artikel 5.1 A) geldt ook voor deze (juridische) partners. Hun aansprakelijkheid is eveneens beperkt tot maximaal het bedrag dat door hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het op grond van de verzekering in acht te nemen eigen risico, althans tot maximaal de hoogte van de vergoeding die voor de Helpdesk dienst is betaald.
C) Tenderwise kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Tenderwise is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld immateriële schade of gevolgschade zoals gederfde winst, misgelopen mogelijkheden, verlies van goodwill e.d.
D) Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op grond van het in artikel 5.1 onder A) vermelde, dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk bij Tenderwise zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Iedere aansprakelijkheid van Tenderwise vervalt na een jaar vanaf afronding van de opdracht of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 6 Intellectueel eigendom
6.1. Opdrachtgever erkent de auteursrechten van Tenderwise. Modellen, technieken, instrumenten en documenten, waaronder ook elektronische, die voor de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, zijn en blijven eigendom van Tenderwise. Verspreiding onder derden of openbaarmaking op welke wijze dan ook kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Tenderwise. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Artikel 7 geheimhouding
7.1. Tenderwise en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en documenten die zij van elkaar ontvangen in het kader van de uitvoering van de opdracht. Tenderwise en opdrachtgever zullen in het kader van de uitvoering van de opdracht voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever c.q. Tenderwise.

Artikel 8 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 9 Bij uitsluiting bevoegde rechtbank
Ter zake van alle geschillen voortvloeiende uit de opdracht is de rechtbank te Den Haag bij uitsluiting bevoegd. Tenderwise heeft het recht van de vordering aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Aanbestedingen

Powered by TenderGuide